top of page

小學組B

  1. 珠海小藍鯨                     金牌獎

  2. 新北市忠義國小              傑出金牌獎  最佳團隊獎  

2019  全球華人室內管樂合奏大賽

​比賽成績

小學組A

  1. 香港東華三院馬錦燦記念小學                  金牌獎

  2. 香港東華三院姚達之紀念小學                  金牌獎       

bottom of page